ﺳﺎﺧﺖ راه ﺑﺮاي روﯾﺎﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎﺳﺖ

دانلود پروژه پایان ترم

2020-02-18-2.png

حوزه فعالیت اسمارت لند

طراحی وب

ساخت اپلیکیشن

تولید محتوا

تبلیغات

طراحی گرافیکی

پشتیبانی حرفه‌ای

2020-02-18.png

تشکیل شده از 9+
نفر و همچنان ادامه دارد ...

شرکت اسمارت لند با 9 نفر شروع به کار کرده است که همواره در حال دریافت افزایش است که در چند سال آینده امید است که بیشتر و بزرگتر شود. اعضای این شرکت همه آماده خدمت بوده و یک تیم حرفه ای است.

service-left-image
برنامه نویسی
79%
طراحی UI/UX
93%
طراحی گرافیکی
87%
تولید محتوا
89%